Европейски съюз. Европейски фонд за Рагионално развитие
Иновации и конкурентоспособност
------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG16RFOP002-2.024-1050 "Устойчиво развитие на Център за кислородни терапии Окси Витал", финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Добре дошли в Окси Витал

Окси Витал е новооткрит център в град Козлодуй за кислородни терапии.

Центъра разполага с барокамера от последно поколение. За удобството на пациентите центърът работи без почивен ден с работно време от 08:00 до 20:00 часа.

Окси Витал предлага иновативни процедури за региона и страната, които се провеждат в удобна, сигурна и специално конструирана за целта четириместна барокамера, която е от най-висок клас. Процедурите се назначават от квалифициран лекар след извършен медицински преглед. Всяка процедура минава под наблюдение на сертифицирани специалисти.

  Основният фокус в дейността на ОКСИ ВИТАЛ е насочен към кислородолечението, като високотехнологичен метод в хуманното здравеопазване – в сферата на персоналната медицина и индивидуалната терапия. 

  Индивидуалният подход спрямо всеки отделен пациент позволява избор на най-подходяща, най-удачна и ефективна кислородна терапия в зависимост от здравословното му състояние.

  Доскоро използвана главно за бързо възстановяване на пациенти с отравяния и тежки изгаряния, със сериозни анаеробни инфекции, гангрени и трудно зарастващи рани, хипербарната оксигенация постепенно обхваща лечението на тежки сърдечно-съдови проблеми, чернодробни болести, болести на  мозъка и нервната система, а напоследък се включват и генетични болести (аутизъм) и психични проблеми (депресия, зависимости).  

  Тя е също ефективен метод за лечение на емболии, диабет, гастрити, колити, трофични язви, анемични състояния, цироза, множествена склероза, както и за бърза реакция за регетериране на пациенти, пострадали от бедствия и аварии и/или изложени на радиация.

  От изключително важно значение тук е възможността на персонализираната медицина да предложи огромни възможности за по-добро лечение.

  Казано по друг начин – ще може да се осигури диагностика и лечение на точния пациент в точното време. Съвременните методи за лечение съчетават постиженията в лечението на заболявания, при които се вземат информирани решения за избора на терапия, предвид индивидуалните характеристики на всеки отделен пациент.

  Целта е да се използват създадените технологии за Хипербарната оксигенация за по-добър достъп на пациентите до лечение. Има концептуална разлика между масово прилагания подход в избор на лечение и подхода, възприет от персонализираната медицина: „Подходящото лечение за подходящия пациент в подходящото време“. 

  Преимуществата на персоналната медицина с кислородна терапия са с акцент върху по-ефективното и безопасно лечение, по-краткото време, необходимо за избор на подходящо лечение, и в крайна сметка по-рационалното изразходване на финансови средства.

  При установяване на съответните увреждания и влошена пулмонална активност се преминава към провеждане на терапия с кислород, която се определя индивидуално при всеки отделен пациент в зависимост от вида и тежестта на заболяването, индивидуалните особености и степента на дефицит.

  Основната цел е подобряване на симптомите на пациента, овладяване на болестния процес и намаляване на риска от развитието на различни по тежест усложнения.

  Според основното заболяване на пациента лечението се назначава периодично, за кратки курсове или за по-продължителен период от време.