Европейски съюз. Европейски фонд за Рагионално развитие
Иновации и конкурентоспособност
------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG16RFOP002-2.024-1050 "Устойчиво развитие на Център за кислородни терапии Окси Витал", финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Свържи се с нас

Ще се свържем с вас в рамките на един работен ден.

Информация

Здравето е най-ценното съкровище, което най-лесно може да се загуби. Вероятно затова така лошо го пазим.

— Е. Бошен